Algemene Voorwaarden | Careerroo

Website gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe u deze website (de 'Site') kunt gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.careerroo.com en alle bijbehorende webpagina's.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van deze Site, stemt u in met deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen. Als u het niet eens bent met of geen van deze algemene voorwaarden accepteert, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Site. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op via: https://www.careerroo.com/contact/.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationeel oordeel of enige andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Site;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeelding, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat wordt ingediend, bestaand op of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, ons of onze

Betekent Careerroo Limited, een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 07878987 met geregistreerd kantoor aan 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

U of uw

Betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, de inhoud ervan of een Capaciteitstest; en

Virus

Betekent zonder beperking, elke schadelijke code, Trojaanse paarden, wormen en virussen, vergrendeling, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site belemmert of zou kunnen belemmeren.

Interpretatie

Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en die in het meervoud het enkelvoud; en

Elke zin geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Beperkingen op het gebruik

De Site is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site stemt u ermee in:

 • de Site niet te gebruiken voor een doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet, of verboden door deze Voorwaarden.
 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken op een obscene, denigrerende of beledigende manier of anderszins de Site of de inhoud ervan te gebruiken op een manier die ons of een derde partij in diskrediet brengt of ons aansprakelijk stelt jegens een derde partij;
 • de Site niet te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, in licentie geven, sublicentiëren, weergeven, herzien, uitvoeren, overdragen, verkopen of anderszins beschikbaar stellen aan een derde partij of anderszins publiceren, deep-linken, afgeleide werken maken van of exploiteren op enige wijze de Site of de inhoud ervan, behalve zoals toegestaan door ons onder deze Voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wet;
 • de Site niet te gebruiken om virussen te verspreiden;
 • niet te beweren of te suggereren dat wij een andere onderneming, product of dienst goedkeuren, tenzij wij afzonderlijk schriftelijk hebben ingestemd; en
 • dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u kunt maken met betrekking tot het gebruik van de Site en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief zonder beperking alle inhoud) zijn ons eigendom. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (die onder meer alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook omvatten), geregistreerd of niet geregistreerd waar ook ter wereld.

Niets in deze Voorwaarden verleent u enige rechten op de Site anders dan noodzakelijk om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsnotices op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en met name niet in enige digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die is ingebed in of opgenomen in enige Site-inhoud.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en up-to-date informatie op de Site op te nemen, verklaren, garanderen of beloven wij niet (uitdrukkelijk of impliciet) dat enige inhoud beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is, vrij van bugs, fouten of weglatingen is of geschikt is voor een bepaald doel. Uw vertrouwen op de informatie op deze Site is voor uw eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze Voorwaarden zal van invloed zijn op enige verplichte wettelijke vereiste of uw wettelijke rechten. Inhoud op de Site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, verklaren, garanderen of garanderen wij op geen enkele manier de voortdurende beschikbaarheid van de Site te allen tijde of het ononderbroken gebruik van de Site door u.

De Site kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar websites van derden anders dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin wordt aangetroffen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring van de website van een dergelijke derde partij, producten of diensten. Uw gebruik van een website van een derde kan worden beheerst door de algemene voorwaarden van die website van een derde.

Garanties en aansprakelijkheidsbeperking

U stemt ermee in dat uw gebruik van de Site op basis van 'zoals beschikbaar' is. Zoals hierboven vermeld, behalve zoals anderszins uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke wet, geven wij geen verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden (uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief zonder beperking met betrekking tot volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit of enige inhoud op de Site, of met betrekking tot deugdelijke kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit (hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, schending van een wettelijke plicht of anderszins) die wij anders aan u zouden kunnen hebben als gevolg van enige fout of onnauwkeurigheden in enige inhoud, de niet-beschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige vertegenwoordiging of verklaring op de Site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet te voorzien was op het moment dat u de Site ging gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van uw gebruik van de Site en/of de handelingen of nalatigheden van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site of enig ander indirect of gevolgschade die u kunt oplopen in verband met de Site en de inhoud ervan.

Onder geen enkele omstandigheid zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige inhoud) de bedragen overschrijden die u aan ons hebt betaald met betrekking tot uw gebruik van de Site of de inhoud ervan

Ondanks enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze voorstelling van zaken die door ons op de Site is gemaakt, of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn gedateerd 10 september 2013. Geen wijzigingen in deze voorwaarden zijn geldig of hebben enig effect tenzij schriftelijk door ons overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met eventuele wijzigingen die door ons zijn aangebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan u worden weergegeven op onze website van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze voorwaarden veroorzaakt door enige gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, storing van systemen of toegang tot netwerken, overstroming, brand, explosie of ongeval.

Als een deel van deze voorwaarden onafdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken), heeft de afdwingbaarheid van een ander deel van deze voorwaarden geen invloed. Als wij ervoor kiezen om een recht dat wij tegen u hebben op enig moment niet af te dwingen, betekent dit niet dat wij later besluiten om dat recht uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht op handhaving van enige bepaling van deze overeenkomst op grond van de United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Site en vervangen elke verklaring, verklaring of andere communicatie (schriftelijk of anderszins) die door u of ons is gedaan en hierin niet is opgenomen. Behoudens fraude of frauduleuze voorstelling van zaken hebben wij geen aansprakelijkheid voor een dergelijke onjuiste of misleidende verklaring.

U mag geen rechten en verplichtingen uit deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze of de inhoud ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

Onze e-commerce voorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u zich aanmeldt voor een Account of een Abonnement op een van onze Producten. Houd er rekening mee dat u door een Account aan te vragen of vervolgens een Abonnement aan te vragen, instemt met de voorwaarden.

U dient een kopie van de Voorwaarden af te drukken of op uw computer op te slaan voor toekomstig gebruik. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met eventuele wijzigingen die door ons zijn aangebracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer u Diensten bij ons koopt onder deze Voorwaarden, hebt u bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de diensten worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorg. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale bureau voor juridisch advies (www.citizensadvice.org.uk) of het Bureau voor handelsnormen (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze e-commerce voorwaarden leggen uit hoe u een Account kunt registreren en een Abonnement kunt kopen. Door een Abonnement te kopen, geven wij u toegang tot het Abonnementsgebied en het relevante Product op de Site. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Door uw Account te activeren, gaat u onherroepelijk akkoord met deze Voorwaarden. Als u vragen heeft over een van onze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gegevens zoals vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Geen andere talen zijn van toepassing op deze Voorwaarden.

Definities

In deze e-commerce voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het Account Login-portaal waarmee u toegang krijgt tot gratis monsters en demonstraties van het Product en tot het Abonnement aankoopportaal op de Site;

Account Login

Betekent de persoonlijke inloggegevens die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het Account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende voorwaarden

Heeft de betekenis die daaraan in clausule 6.2 wordt gegeven;

Bevestigingsmail

Heeft de betekenis die daaraan in clausule 6.1(B)(ii) wordt gegeven;

Contract

Heeft de betekenis die daaraan in clausule 6.1(B)(ii) wordt gegeven;

Gebeurtenis buiten onze controle

Betekent elke daad of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of private telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het Account na aankoop van een Abonnement waar u toegang kunt krijgen tot het Product tijdens de Abonnementsperiode;

Product

Betekent hetzij (i) het volledige pakket, (ii) het numerieke redeneringspakket, (iii) het verbale redeneringspakket, (iv) het diagrammatische redeneringspakket, (v) het situationele oordeelspakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals vermeld op de Site van tijd tot tijd, inclusief eventuele demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten om uw toegang tot het Abonnementsgebied en tot het Product mogelijk te maken;

Abonnement

Betekent onze diensten om u toegang te geven tot het Product tijdens de Abonnementsperiode via het Abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze kosten voor een Abonnement op een Product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment vóór ontvangst van onze Bevestigingsmail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die begint op de datum waarop u onze Bevestigingsmail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop u toegang hebt tot het Product via het Abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de e-commerce voorwaarden zoals uiteengezet in dit document samen met onze website gebruiksvoorwaarden, privacy- en cookiebeleid;

U of uw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een Account. Tenzij de context anders vereist, omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en in het meervoud het enkelvoud.

Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke vennootschap of andere rechtspersoon, waar en hoe dan ook opgericht of gevestigd.

Een verwijzing naar schrijven of schriftelijk omvat e-mail.

Elke zin geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, moet worden opgevat als illustratief en mag de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet beperken.

Gebruik van onze Site

Uw gebruik van onze Site valt onder onze website gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookiebeleid. Neem de tijd om deze door te nemen, aangezien ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Waar een Product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, betreft dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dergelijke Producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Alle dergelijke Producten zijn uitsluitend beschikbaar voor toegang of downloaden voor persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders door ons schriftelijk is overeengekomen. Elke reproductie of verspreiding van een Product die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het Contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt: Het opzetten van uw Account: u vult het 'aanmeldingsformulier' op de Site in en registreert uw persoonlijke gegevens bij ons door deze in het e-formulier in te voeren. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Voorwaarden. Zodra u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden door in het selectievakje te klikken, kunt u uw account activeren. Door uw Account te activeren, gaat u onherroepelijk akkoord met deze Voorwaarden. Het is de bedoeling dat het Account u in staat stelt een geïnformeerde beslissing te nemen over de aankoop van een Product.

Aankoop van een Abonnement: u logt in op uw Account met behulp van uw Account Login, selecteert uw gewenste Product(en) via het Abonnement aankoopportaal en registreert uw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het 'Betalingsproces'). Aan het einde van het Betalingsproces bevestigen wij dat uw Account toegang zal krijgen tot het Abonnementsgebied door u per e-mail een betalingsbevestiging te sturen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van Producten worden gedaan onder onze Voorwaarden.

 • We kunnen u een e-mail sturen om te zeggen dat we uw bestelling voor een Abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De Producten zijn niet beschikbaar;
 • We kunnen geen autorisatie van uw betaling verkrijgen;
 • U bent niet gemachtigd om het Product te kopen; of
 • Er is een fout gemaakt door ons met betrekking tot de prijsstelling of beschrijving van het Product.
 • We zullen uw bestelling voor een Abonnement alleen accepteren wanneer u het selectievakje naast de Voorwaarden op de registratiepagina hebt aangeklikt. Op dit punt wordt uw Account bijgewerkt en krijgt het binnen 48 uur toegang tot het Abonnementsgebied en voor de duur van de Abonnementsperiode en komt er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand tussen u en ons (het 'Contract').

De Abonnementsperiode en Abonnementskosten

 • Het Product kan worden gekocht door middel van een Abonnement, waarmee uw Account toegang krijgt tot het Abonnementsgebied waar het Product kan worden geopend gedurende de Abonnementsperiode.

Abonnementskosten worden vooraf betaald en zijn niet annuleerbaar en niet restitueerbaar na het begin van de Diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het Contract tot stand is gekomen, blijven de Abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van de Diensten.

Einde van het Contract

Als het Contract wordt beëindigd, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat u ons verschuldigd bent op grond van de e-commerce voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als u een bedrijf bent, leveren wij de Diensten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in geen enkel Product te gebruiken voor wederverkoop of enig ander commercieel doel (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons).

Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

Onder geen enkele omstandigheid zijn wij aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), misleidende voorstelling (al dan niet onschuldig of nalatig), restitutie of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van zaken, vermindering van goodwill of soortgelijke verliezen, of pure economische verliezen, of voor enige indirecte of gevolgschade, kosten, schade, kosten of uitgaven die zich ook voordoen.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband staan met het Contract of de Diensten, hetzij uit hoofde van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval de Abonnementskosten overschrijden die u in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het incident dat tot het verlies, de schade of de vordering heeft geleid, aan ons hebt betaald.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze e-commerce voorwaarden geven wij geen enkele verklaring, garanties of toezeggingen met betrekking tot de Producten of de Diensten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die wettelijk of anderszins in deze e-commerce voorwaarden zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen, wordt uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze e-commerce voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u mogelijk lijdt als een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van onze schending van deze e-commerce voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we het Contract aangingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als neveneffect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals winstderving, verlies van zaken, onderbreking van zaken of verlies van kansen).

Op geen enkele manier sluiten of beperken wij onze aansprakelijkheid uit voor:

 • dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige inbreuk op de voorwaarden die zijn geïmpliceerd door de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-nakoming of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder de Voorwaarden die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze redelijke controle.

Als er een Gebeurtenis buiten onze controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder de Voorwaarden, dan:

 • Wij zullen u zo snel mogelijk per e-mail informeren om u op de hoogte te stellen; en
 • Onze verplichtingen onder het Contract worden opgeschort en de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle.

Overige belangrijke voorwaarden

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een kennisgeving op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is uiteengezet in ons Privacybeleid.

Overdracht door u: U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk akkoord gaan met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het Contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige van de bepalingen van het Contract af te dwingen, hetzij op grond van de Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Splitsbaarheid: Elk van de paragrafen van deze e-commerce voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit beslist dat een van deze onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op staan dat u aan een van uw verplichtingen onder de Voorwaarden voldoet, of als wij onze rechten tegen u niet afdwingen, of als wij dit niet onmiddellijk doen, betekent dit niet dat wij afstand doen van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij een inbreuk door u door de vingers zien, doen wij dit alleen schriftelijk en dit betekent niet automatisch dat wij later een andere inbreuk door u door de vingers zien.

Rechtsgebied (Consument): Als u een consument bent, merk dan op dat de Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract voor een Abonnement om Producten te gebruiken via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk Contract wordt beheerst door de wetten van Engeland en Wales. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure starten in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een procedure starten in Schotland.

Rechtsgebied (Bedrijf): Als u een bedrijf bent, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijk Contract of de Diensten of de totstandkoming daarvan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen), zullen worden beheerst door het Engelse recht. Wij komen beide overeen om de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales te aanvaarden.

Restitutiebeleid

30-dagen geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij aanbieden zijn bedoeld om te oefenen en de werkelijke examens die u zult tegenkomen te simuleren. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de werkelijke tests en schenden geen auteursrechtwetgeving. Ons doel is om u blootstelling te geven aan meerdere tests en u te helpen vaardigheden te leren die u kunt toepassen op welke test u ook tegenkomt. De algemene voorwaarden van onze 30-dagen geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om aanspraak te maken op een teruggave, moet u binnen 30 dagen na aankoop van uw pakket een restitutieverzoek indienen.

Houd er rekening mee dat we als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. We zijn blij om restituties te verstrekken die voldoen aan de volgende vereisten, maar we kunnen ze niet in alle omstandigheden verstrekken. Hopelijk begrijpt u dat we altijd zullen proberen eerlijk te handelen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw service en dat we in staat zijn om in bedrijf te blijven om u verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgelegd en dat u nooit bent ingelogd.
 • Er was een technische storing aan onze kant waardoor u geen toegang had tot uw account. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is deze zaak niet geldig voor restitutie.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte tests van de werkgever. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige restitutie gegeven. Als er verschillen waren, maar ze werden niet als significant beschouwd, wordt een gedeeltelijke restitutie van 25% - 50% gegeven. Het niveau van significantie wordt beoordeeld aan de hand van de informatie die u verstrekt in uw restitutieverzoek.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • U vindt het platform niet leuk
 • U bent niet geslaagd voor uw tests
 • U vindt de vragen te moeilijk / makkelijk
 • U heeft zich per ongeluk aangemeld